Area Code 469 Details and Prefixes
General Details about Area Code 469
Country United States
State / Province / Territory Texas
Major City Unknown
Time Zone Unknown

Area Code 469 Prefixes

Prefix County Usage Type
469-200-xxxx Denton
469-201-xxxx Dallas
469-202-xxxx Collin
469-203-xxxx Dallas
469-204-xxxx Dallas
469-205-xxxx Tarrant
469-206-xxxx Dallas
469-207-xxxx Collin
469-208-xxxx Dallas
469-209-xxxx Collin
469-212-xxxx Dallas
469-213-xxxx Denton
469-214-xxxx Ellis
469-215-xxxx Collin
469-216-xxxx Dallas
469-217-xxxx Johnson
469-218-xxxx Ellis
469-219-xxxx Collin
469-220-xxxx Dallas
469-221-xxxx Dallas
469-222-xxxx Dallas
469-223-xxxx Dallas
469-224-xxxx Dallas
469-225-xxxx Ellis
469-226-xxxx Dallas
469-227-xxxx Dallas
469-228-xxxx Ellis
469-229-xxxx Collin
469-230-xxxx Dallas
469-231-xxxx Dallas
469-232-xxxx Dallas
469-233-xxxx Dallas
469-234-xxxx Denton
469-235-xxxx Dallas
469-236-xxxx Dallas
469-237-xxxx Denton
469-238-xxxx Denton
469-239-xxxx Rockwall
469-240-xxxx Dallas
469-241-xxxx Collin
469-242-xxxx Dallas
469-243-xxxx Dallas
469-244-xxxx Dallas
469-245-xxxx Dallas
469-246-xxxx Collin
469-247-xxxx Collin
469-248-xxxx Dallas
469-249-xxxx Dallas
469-250-xxxx Dallas
469-251-xxxx Dallas
469-252-xxxx Denton
469-253-xxxx Johnson
469-254-xxxx Dallas
469-255-xxxx Dallas
469-256-xxxx Ellis
469-257-xxxx Ellis
469-258-xxxx Dallas
469-259-xxxx Dallas
469-260-xxxx Dallas
469-261-xxxx Dallas
469-262-xxxx Dallas
469-263-xxxx Dallas
469-264-xxxx Rockwall
469-265-xxxx Dallas
469-266-xxxx Denton
469-267-xxxx Rockwall
469-268-xxxx Denton
469-269-xxxx Denton
469-270-xxxx Collin
469-271-xxxx Dallas
469-272-xxxx Dallas
469-273-xxxx Rockwall
469-274-xxxx Dallas
469-275-xxxx Dallas
469-276-xxxx Dallas
469-277-xxxx Collin
469-278-xxxx Dallas
469-279-xxxx Dallas
469-280-xxxx Ellis
469-282-xxxx Dallas
469-283-xxxx Dallas
469-284-xxxx unknown
469-285-xxxx Ellis
469-286-xxxx Dallas
469-287-xxxx Denton
469-288-xxxx Collin
469-291-xxxx Dallas
469-292-xxxx unknown
469-293-xxxx Denton
469-296-xxxx Collin
469-297-xxxx Dallas
469-298-xxxx Collin
469-300-xxxx Ellis
469-301-xxxx Collin
469-302-xxxx Collin
469-303-xxxx Collin
469-304-xxxx Collin
469-305-xxxx Denton
469-307-xxxx Collin
469-308-xxxx Denton
469-309-xxxx Ellis
469-310-xxxx Dallas
469-312-xxxx Denton
469-313-xxxx Dallas
469-314-xxxx Rockwall
469-315-xxxx Dallas
469-316-xxxx Dallas
469-317-xxxx Dallas
469-319-xxxx Dallas
469-320-xxxx Dallas
469-321-xxxx Dallas
469-322-xxxx Denton
469-323-xxxx Dallas
469-324-xxxx Dallas
469-326-xxxx Collin
469-327-xxxx Ellis
469-328-xxxx Dallas
469-330-xxxx Dallas
469-331-xxxx Collin
469-333-xxxx Dallas
469-334-xxxx Dallas
469-335-xxxx Dallas
469-336-xxxx Ellis
469-337-xxxx Dallas
469-338-xxxx Rockwall
469-339-xxxx Collin
469-340-xxxx Dallas
469-341-xxxx Dallas
469-342-xxxx Collin
469-343-xxxx Collin
469-345-xxxx Kaufman
469-347-xxxx Denton
469-348-xxxx Dallas
469-351-xxxx Dallas
469-352-xxxx Collin
469-353-xxxx Denton
469-355-xxxx Kaufman
469-357-xxxx Dallas
469-358-xxxx Dallas
469-359-xxxx Dallas
469-360-xxxx Dallas
469-361-xxxx Collin
469-362-xxxx Denton
469-363-xxxx Dallas
469-364-xxxx Dallas
469-365-xxxx Denton
469-366-xxxx Collin
469-368-xxxx Collin
469-371-xxxx Dallas
469-372-xxxx Dallas
469-373-xxxx Ellis
469-374-xxxx Dallas
469-375-xxxx Dallas
469-376-xxxx Kaufman
469-377-xxxx Rockwall
469-378-xxxx Collin
469-383-xxxx Ellis
469-384-xxxx Denton
469-385-xxxx Dallas
469-386-xxxx Dallas
469-387-xxxx Dallas
469-392-xxxx Ellis
469-394-xxxx Dallas
469-396-xxxx Collin
469-398-xxxx Dallas
469-400-xxxx Rockwall
469-401-xxxx Dallas
469-402-xxxx Rockwall
469-404-xxxx Dallas
469-406-xxxx Collin
469-407-xxxx Kaufman
469-408-xxxx Collin
469-410-xxxx Kaufman
469-412-xxxx Kaufman
469-413-xxxx Dallas
469-414-xxxx Dallas
469-415-xxxx Ellis
469-416-xxxx Dallas
469-417-xxxx Dallas
469-418-xxxx Dallas
469-419-xxxx Dallas
469-420-xxxx Dallas
469-422-xxxx Collin
469-423-xxxx Collin
469-424-xxxx Collin
469-425-xxxx Collin
469-426-xxxx Dallas
469-429-xxxx Collin
469-432-xxxx Dallas
469-433-xxxx Rockwall
469-434-xxxx Rockwall
469-435-xxxx Dallas
469-437-xxxx Ellis
469-438-xxxx Dallas
469-440-xxxx Collin
469-441-xxxx Dallas
469-442-xxxx Dallas
469-443-xxxx Collin
469-444-xxxx Denton
469-446-xxxx Dallas
469-447-xxxx Kaufman
469-448-xxxx Collin
469-449-xxxx Dallas
469-450-xxxx Collin
469-452-xxxx Collin
469-453-xxxx Dallas
469-454-xxxx Dallas
469-458-xxxx Dallas
469-461-xxxx Dallas
469-463-xxxx Dallas
469-464-xxxx Denton
469-467-xxxx Collin
469-470-xxxx Denton
469-471-xxxx Dallas
469-474-xxxx Kaufman
469-475-xxxx Dallas
469-477-xxxx Dallas
469-478-xxxx Ellis
469-480-xxxx Dallas
469-481-xxxx Collin
469-483-xxxx Ellis
469-484-xxxx Dallas
469-487-xxxx Dallas
469-488-xxxx Collin
469-499-xxxx Dallas
469-500-xxxx Collin
469-502-xxxx Dallas
469-503-xxxx Dallas
469-506-xxxx Dallas
469-507-xxxx Dallas
469-508-xxxx Dallas
469-509-xxxx Dallas
469-510-xxxx Dallas
469-513-xxxx Dallas
469-515-xxxx Dallas
469-516-xxxx Dallas
469-517-xxxx Ellis
469-518-xxxx Dallas
469-519-xxxx Collin
469-520-xxxx Dallas
469-521-xxxx Dallas
469-522-xxxx Dallas
469-523-xxxx Dallas
469-524-xxxx Dallas
469-525-xxxx Collin
469-526-xxxx Dallas
469-528-xxxx Denton
469-530-xxxx Dallas
469-531-xxxx Dallas
469-532-xxxx Dallas
469-533-xxxx Dallas
469-534-xxxx Collin
469-535-xxxx Denton
469-537-xxxx Ellis
469-538-xxxx Kaufman
469-539-xxxx Kaufman
469-540-xxxx Dallas
469-541-xxxx Collin
469-544-xxxx Dallas
469-546-xxxx Dallas
469-547-xxxx Dallas
469-548-xxxx Ellis
469-549-xxxx Dallas
469-550-xxxx Dallas
469-551-xxxx unknown
469-552-xxxx Ellis
469-554-xxxx Dallas
469-556-xxxx Dallas
469-557-xxxx Dallas
469-559-xxxx unknown
469-561-xxxx Ellis
469-562-xxxx unknown
469-563-xxxx Dallas
469-567-xxxx Dallas
469-568-xxxx Dallas
469-569-xxxx Dallas
469-570-xxxx Ellis
469-571-xxxx Dallas
469-573-xxxx Collin
469-574-xxxx Dallas
469-575-xxxx Dallas
469-576-xxxx Dallas
469-579-xxxx Denton
469-582-xxxx Denton
469-583-xxxx Dallas
469-585-xxxx Dallas
469-586-xxxx Dallas
469-587-xxxx Dallas
469-593-xxxx Dallas
469-595-xxxx Kaufman
469-600-xxxx Dallas
469-601-xxxx Dallas
469-602-xxxx Kaufman
469-603-xxxx Dallas
469-605-xxxx Denton
469-606-xxxx Collin
469-607-xxxx Dallas
469-608-xxxx Dallas
469-609-xxxx unknown
469-610-xxxx unknown
469-612-xxxx Ellis
469-614-xxxx Kaufman
469-615-xxxx unknown
469-616-xxxx unknown
469-617-xxxx unknown
469-619-xxxx Dallas
469-621-xxxx Dallas
469-622-xxxx Collin
469-624-xxxx Dallas
469-628-xxxx Dallas
469-629-xxxx Tarrant
469-632-xxxx Kaufman
469-633-xxxx Denton
469-635-xxxx Denton
469-637-xxxx Denton
469-641-xxxx Ellis
469-643-xxxx Dallas
469-644-xxxx Dallas
469-645-xxxx Denton
469-647-xxxx Dallas
469-648-xxxx Dallas
469-652-xxxx Kaufman
469-654-xxxx Kaufman
469-656-xxxx Collin
469-658-xxxx Dallas
469-662-xxxx Dallas
469-665-xxxx Dallas
469-666-xxxx Collin
469-667-xxxx Collin
469-671-xxxx Denton
469-672-xxxx Ellis
469-675-xxxx Collin
469-682-xxxx Dallas
469-683-xxxx Dallas
469-684-xxxx Dallas
469-685-xxxx Collin
469-688-xxxx Dallas
469-689-xxxx Kaufman
469-693-xxxx Dallas
469-698-xxxx Rockwall
469-701-xxxx Dallas
469-702-xxxx Denton
469-703-xxxx Kaufman
469-704-xxxx Dallas
469-706-xxxx Dallas
469-707-xxxx Rockwall
469-708-xxxx Dallas
469-712-xxxx Collin
469-713-xxxx Dallas
469-715-xxxx Collin
469-717-xxxx Collin
469-718-xxxx Dallas
469-720-xxxx Kaufman
469-721-xxxx Rockwall
469-723-xxxx Rockwall
469-725-xxxx Ellis
469-726-xxxx Dallas
469-727-xxxx Dallas
469-728-xxxx Kaufman
469-729-xxxx unknown
469-730-xxxx Dallas
469-732-xxxx Ellis
469-733-xxxx Dallas
469-734-xxxx Collin
469-735-xxxx Dallas
469-736-xxxx Dallas
469-737-xxxx Denton
469-741-xxxx Collin
469-742-xxxx Collin
469-744-xxxx Dallas
469-751-xxxx Dallas
469-752-xxxx Collin
469-757-xxxx Rockwall
469-759-xxxx Dallas
469-762-xxxx Kaufman
469-764-xxxx Collin
469-765-xxxx Dallas
469-766-xxxx Dallas
469-767-xxxx Dallas
469-772-xxxx Collin
469-773-xxxx Ellis
469-774-xxxx Dallas
469-775-xxxx Dallas
469-777-xxxx Denton
469-789-xxxx Dallas
469-791-xxxx Dallas
469-795-xxxx Collin
469-800-xxxx Dallas
469-801-xxxx Dallas
469-802-xxxx Dallas
469-803-xxxx Denton
469-804-xxxx Dallas
469-808-xxxx Collin
469-812-xxxx Collin
469-813-xxxx Collin
469-814-xxxx Collin
469-815-xxxx Collin
469-821-xxxx Kaufman
469-826-xxxx Dallas
469-828-xxxx Dallas
469-831-xxxx Dallas
469-834-xxxx Dallas
469-835-xxxx Dallas
469-843-xxxx Ellis
469-844-xxxx Tarrant
469-853-xxxx Dallas
469-854-xxxx Collin
469-855-xxxx Dallas
469-865-xxxx Dallas
469-867-xxxx Dallas
469-874-xxxx Rockwall
469-877-xxxx Dallas
469-878-xxxx Dallas
469-879-xxxx Dallas
469-888-xxxx Denton
469-892-xxxx Dallas
469-893-xxxx Dallas
469-901-xxxx Ellis
469-904-xxxx unknown
469-916-xxxx Dallas
469-919-xxxx Collin
469-930-xxxx Dallas
469-932-xxxx Collin
469-939-xxxx Dallas
469-941-xxxx Dallas
469-948-xxxx Denton
469-951-xxxx Dallas
469-952-xxxx Collin
469-955-xxxx Dallas
469-960-xxxx Collin
469-964-xxxx Dallas
469-977-xxxx Dallas
469-995-xxxx Dallas
469-999-xxxx Dallas