Area Code 505 Details and Prefixes
General Details about Area Code 505
Country United States
State / Province / Territory New Mexico
Major City Unknown
Time Zone Mountain (UTC-07:00)

Area Code 505 Prefixes

Prefix County Usage Type
505-200-xxxx Bernalillo
505-201-xxxx Santa Fe Landline
505-202-xxxx Mckinley Landline
505-203-xxxx Bernalillo Cell Number
505-204-xxxx Santa Fe Cell Number
505-205-xxxx Bernalillo Cell Number
505-206-xxxx Bernalillo Cell Number
505-209-xxxx Cibola
505-210-xxxx Rio Arriba
505-212-xxxx Bernalillo
505-213-xxxx Bernalillo
505-214-xxxx Bernalillo Landline
505-215-xxxx San Juan Cell Number
505-216-xxxx Santa Fe Landline
505-217-xxxx Bernalillo Landline
505-218-xxxx Bernalillo Cell Number
505-219-xxxx Bernalillo
505-220-xxxx Bernalillo Cell Number
505-221-xxxx Bernalillo Cell Number
505-222-xxxx Bernalillo Landline
505-223-xxxx Bernalillo Landline
505-224-xxxx Bernalillo Landline
505-225-xxxx Bernalillo Cell Number
505-226-xxxx Los Alamos Landline
505-227-xxxx Bernalillo Landline
505-228-xxxx Bernalillo Cell Number
505-229-xxxx Bernalillo Cell Number
505-230-xxxx Santa Fe
505-231-xxxx Santa Fe Cell Number
505-232-xxxx Bernalillo Landline
505-233-xxxx Cibola Landline
505-234-xxxx Bernalillo Cell Number
505-235-xxxx Bernalillo Cell Number
505-236-xxxx Mckinley Cell Number
505-237-xxxx Bernalillo Landline
505-238-xxxx Bernalillo Cell Number
505-239-xxxx Bernalillo Cell Number
505-240-xxxx Cibola Cell Number
505-241-xxxx Bernalillo Landline
505-242-xxxx Bernalillo Landline
505-243-xxxx Bernalillo Landline
505-244-xxxx Bernalillo Landline
505-245-xxxx Bernalillo Landline
505-246-xxxx Bernalillo Landline
505-247-xxxx Bernalillo Landline
505-248-xxxx Bernalillo Landline
505-249-xxxx Bernalillo Cell Number
505-250-xxxx Bernalillo Cell Number
505-251-xxxx Bernalillo
505-252-xxxx Bernalillo Cell Number
505-253-xxxx Bernalillo Landline
505-254-xxxx Bernalillo Landline
505-255-xxxx Bernalillo Landline
505-256-xxxx Bernalillo Landline
505-257-xxxx Los Alamos Landline
505-258-xxxx San Juan Cell Number
505-259-xxxx Bernalillo Cell Number
505-260-xxxx Bernalillo Landline
505-261-xxxx Bernalillo Cell Number
505-262-xxxx Bernalillo Landline
505-263-xxxx Bernalillo Cell Number
505-264-xxxx Bernalillo Cell Number
505-265-xxxx Bernalillo Landline
505-266-xxxx Bernalillo Landline
505-267-xxxx Bernalillo Cell Number
505-268-xxxx Bernalillo Landline
505-269-xxxx Bernalillo Cell Number
505-270-xxxx Bernalillo Cell Number
505-271-xxxx Bernalillo Landline
505-272-xxxx Bernalillo Landline
505-273-xxxx Bernalillo Cell Number
505-274-xxxx Bernalillo Cell Number
505-275-xxxx Bernalillo Landline
505-276-xxxx San Miguel Landline
505-277-xxxx Bernalillo Landline
505-278-xxxx San Juan Landline
505-279-xxxx San Juan
505-280-xxxx Bernalillo Cell Number
505-281-xxxx Bernalillo Landline
505-282-xxxx Bernalillo Landline
505-283-xxxx Bernalillo
505-284-xxxx Bernalillo Landline
505-285-xxxx Cibola Landline
505-286-xxxx Bernalillo Landline
505-287-xxxx Cibola Landline
505-288-xxxx Bernalillo Cell Number
505-289-xxxx Bernalillo Cell Number
505-290-xxxx Cibola Cell Number
505-291-xxxx Bernalillo Landline
505-292-xxxx Bernalillo Landline
505-293-xxxx Bernalillo Landline
505-294-xxxx Bernalillo Landline
505-296-xxxx Bernalillo Landline
505-298-xxxx Bernalillo Landline
505-299-xxxx Bernalillo Landline
505-301-xxxx Bernalillo Cell Number
505-302-xxxx unknown Unknown
505-304-xxxx Bernalillo Cell Number
505-306-xxxx Bernalillo Cell Number
505-307-xxxx Bernalillo Cell Number
505-310-xxxx Santa Fe Cell Number
505-312-xxxx Bernalillo Cell Number
505-314-xxxx Bernalillo Landline
505-315-xxxx Bernalillo Cell Number
505-316-xxxx Santa Fe Cell Number
505-319-xxxx Bernalillo Cell Number
505-320-xxxx San Juan Cell Number
505-321-xxxx Bernalillo Cell Number
505-322-xxxx unknown
505-323-xxxx Bernalillo Landline
505-324-xxxx San Juan Landline
505-325-xxxx San Juan Landline
505-326-xxxx San Juan Landline
505-327-xxxx San Juan Landline
505-328-xxxx Bernalillo Cell Number
505-329-xxxx Bernalillo
505-330-xxxx San Juan Cell Number
505-331-xxxx Bernalillo Cell Number
505-332-xxxx Bernalillo Landline
505-333-xxxx San Juan Landline
505-334-xxxx San Juan Landline
505-336-xxxx Sandoval Landline
505-338-xxxx Bernalillo Landline
505-339-xxxx unknown
505-340-xxxx Bernalillo Landline
505-341-xxxx Bernalillo Landline
505-342-xxxx Bernalillo Landline
505-343-xxxx Bernalillo Landline
505-344-xxxx Bernalillo Landline
505-345-xxxx Bernalillo Landline
505-346-xxxx Bernalillo Landline
505-348-xxxx Bernalillo Landline
505-349-xxxx Bernalillo Landline
505-350-xxxx Bernalillo Cell Number
505-351-xxxx Rio Arriba Landline
505-352-xxxx Bernalillo Landline
505-353-xxxx Bernalillo Landline
505-354-xxxx San Juan Cell Number
505-357-xxxx unknown Unknown
505-358-xxxx Bernalillo
505-359-xxxx Bernalillo Landline
505-360-xxxx San Juan Cell Number
505-362-xxxx Bernalillo Cell Number
505-363-xxxx Bernalillo Cell Number
505-366-xxxx Bernalillo Landline
505-367-xxxx Rio Arriba Landline
505-368-xxxx San Juan Landline
505-369-xxxx Bernalillo Landline
505-371-xxxx Mckinley
505-373-xxxx Bernalillo Cell Number
505-375-xxxx Cibola
505-377-xxxx Bernalillo Cell Number
505-379-xxxx Bernalillo Cell Number
505-380-xxxx Bernalillo
505-381-xxxx Bernalillo
505-382-xxxx Bernalillo Cell Number
505-383-xxxx Bernalillo Landline
505-384-xxxx Torrance Landline
505-385-xxxx Bernalillo Cell Number
505-386-xxxx San Juan
505-388-xxxx Valencia Cell Number
505-392-xxxx Rio Arriba Cell Number
505-393-xxxx Los Alamos
505-395-xxxx Santa Fe Cell Number
505-398-xxxx San Miguel Landline
505-399-xxxx Mckinley Cell Number
505-400-xxxx Bernalillo Landline
505-401-xxxx Bernalillo Cell Number
505-402-xxxx San Juan Cell Number
505-404-xxxx Bernalillo Landline
505-406-xxxx San Juan
505-407-xxxx Bernalillo Landline
505-409-xxxx Mckinley Cell Number
505-410-xxxx Bernalillo Cell Number
505-412-xxxx Los Alamos Cell Number
505-414-xxxx Bernalillo Cell Number
505-415-xxxx unknown
505-417-xxxx Bernalillo Landline
505-419-xxxx San Juan
505-422-xxxx Mckinley
505-423-xxxx Rio Arriba
505-424-xxxx Santa Fe Landline
505-425-xxxx San Miguel Landline
505-426-xxxx San Miguel Landline
505-427-xxxx San Juan Cell Number
505-428-xxxx Santa Fe Landline
505-429-xxxx San Miguel Cell Number
505-431-xxxx Sandoval Landline
505-433-xxxx Bernalillo Landline
505-434-xxxx San Miguel Landline
505-435-xxxx Bernalillo Cell Number
505-436-xxxx San Juan
505-437-xxxx unknown Unknown
505-438-xxxx Santa Fe Landline
505-440-xxxx Bernalillo Cell Number
505-444-xxxx San Juan Cell Number
505-448-xxxx Sandoval
505-449-xxxx Bernalillo Landline
505-450-xxxx Bernalillo Cell Number
505-452-xxxx Bernalillo Landline
505-453-xxxx Bernalillo Cell Number
505-454-xxxx San Miguel Landline
505-455-xxxx Santa Fe Landline
505-459-xxxx Bernalillo Cell Number
505-460-xxxx Bernalillo Cell Number
505-462-xxxx Bernalillo Landline
505-463-xxxx Bernalillo Cell Number
505-465-xxxx Sandoval Landline
505-466-xxxx Santa Fe Landline
505-467-xxxx Santa Fe Landline
505-468-xxxx Bernalillo Landline
505-469-xxxx Santa Fe Cell Number
505-470-xxxx Santa Fe Cell Number
505-471-xxxx Santa Fe Landline
505-473-xxxx Santa Fe Landline
505-474-xxxx Santa Fe Landline
505-476-xxxx Santa Fe Landline
505-480-xxxx Bernalillo Cell Number
505-484-xxxx Rio Arriba Landline
505-486-xxxx San Juan Cell Number
505-488-xxxx Mckinley Landline
505-489-xxxx Bernalillo Cell Number
505-490-xxxx Santa Fe Cell Number
505-492-xxxx Bernalillo Cell Number
505-495-xxxx Mckinley Cell Number
505-500-xxxx Los Alamos Cell Number
505-501-xxxx Santa Fe Cell Number
505-503-xxxx Bernalillo Cell Number
505-504-xxxx Bernalillo
505-506-xxxx Bernalillo Cell Number
505-507-xxxx Bernalillo Cell Number
505-508-xxxx Bernalillo Landline
505-510-xxxx Torrance Landline
505-514-xxxx Bernalillo Landline
505-515-xxxx Bernalillo Landline
505-516-xxxx San Juan Cell Number
505-529-xxxx Bernalillo
505-530-xxxx Bernalillo Cell Number
505-540-xxxx Bernalillo
505-550-xxxx Bernalillo Cell Number
505-552-xxxx Cibola
505-553-xxxx Bernalillo Landline
505-554-xxxx Bernalillo Cell Number
505-559-xxxx Bernalillo Landline
505-560-xxxx Cibola Landline
505-561-xxxx Bernalillo
505-563-xxxx Bernalillo Landline
505-564-xxxx San Juan Landline
505-565-xxxx Valencia Landline
505-566-xxxx San Juan Landline
505-567-xxxx Mckinley
505-569-xxxx Valencia Landline
505-570-xxxx Santa Fe Cell Number
505-573-xxxx Bernalillo Cell Number
505-577-xxxx Santa Fe Cell Number
505-579-xxxx Rio Arriba Landline
505-583-xxxx Taos Landline
505-591-xxxx Mckinley
505-592-xxxx San Juan Cell Number
505-593-xxxx Mckinley
505-594-xxxx Mckinley
505-596-xxxx Bernalillo
505-598-xxxx San Juan Landline
505-599-xxxx San Juan Landline
505-600-xxxx Bernalillo
505-603-xxxx Santa Fe Cell Number
505-604-xxxx Bernalillo Cell Number
505-606-xxxx Los Alamos Landline
505-608-xxxx San Juan
505-609-xxxx San Juan Cell Number
505-610-xxxx Bernalillo Cell Number
505-612-xxxx San Juan
505-614-xxxx Rio Arriba
505-615-xxxx Bernalillo Cell Number
505-617-xxxx San Miguel Cell Number
505-620-xxxx Bernalillo Cell Number
505-629-xxxx Santa Fe Landline
505-632-xxxx San Juan Landline
505-633-xxxx Bernalillo
505-634-xxxx San Juan Landline
505-635-xxxx San Juan Cell Number
505-639-xxxx Bernalillo Cell Number
505-652-xxxx San Miguel
505-655-xxxx Sandoval
505-657-xxxx Santa Fe Landline
505-658-xxxx Cibola
505-659-xxxx Bernalillo
505-660-xxxx Santa Fe Cell Number
505-661-xxxx Los Alamos Landline
505-662-xxxx Los Alamos Landline
505-663-xxxx Los Alamos Landline
505-664-xxxx Los Alamos Landline
505-665-xxxx Los Alamos Landline
505-667-xxxx Los Alamos Landline
505-669-xxxx Santa Fe Cell Number
505-670-xxxx Santa Fe Cell Number
505-672-xxxx Los Alamos
505-681-xxxx Bernalillo Cell Number
505-685-xxxx Rio Arriba Landline
505-686-xxxx San Juan Cell Number
505-688-xxxx Bernalillo Cell Number
505-689-xxxx Taos Landline
505-690-xxxx Santa Fe Cell Number
505-692-xxxx Rio Arriba
505-695-xxxx Los Alamos Cell Number
505-696-xxxx San Juan Landline
505-697-xxxx Bernalillo
505-698-xxxx Bernalillo
505-699-xxxx Santa Fe Cell Number
505-701-xxxx San Juan
505-702-xxxx Bernalillo Landline
505-705-xxxx Torrance Cell Number
505-709-xxxx Los Alamos
505-710-xxxx Bernalillo Cell Number
505-712-xxxx Bernalillo Cell Number
505-713-xxxx Mckinley
505-715-xxxx Bernalillo Landline
505-716-xxxx San Juan Landline
505-717-xxxx Bernalillo
505-718-xxxx San Miguel Cell Number
505-720-xxxx Bernalillo Cell Number
505-721-xxxx Mckinley Cell Number
505-722-xxxx Mckinley Landline
505-723-xxxx San Juan
505-724-xxxx Bernalillo Landline
505-726-xxxx Mckinley Landline
505-727-xxxx Bernalillo Landline
505-728-xxxx Mckinley
505-730-xxxx Bernalillo Cell Number
505-731-xxxx Sandoval Landline
505-732-xxxx Mckinley
505-733-xxxx Mckinley Landline
505-735-xxxx Mckinley
505-747-xxxx Rio Arriba Landline
505-750-xxxx Bernalillo
505-753-xxxx Rio Arriba Landline
505-757-xxxx San Miguel Landline
505-761-xxxx Bernalillo Landline
505-764-xxxx Bernalillo Landline
505-765-xxxx Bernalillo Landline
505-766-xxxx Bernalillo Landline
505-767-xxxx Bernalillo Landline
505-768-xxxx Bernalillo Landline
505-771-xxxx Sandoval Landline
505-775-xxxx Mckinley Landline
505-777-xxxx Mckinley Landline
505-778-xxxx Mckinley
505-780-xxxx Santa Fe Cell Number
505-782-xxxx Mckinley Landline
505-783-xxxx Mckinley Landline
505-786-xxxx Mckinley Landline
505-787-xxxx San Juan Cell Number
505-788-xxxx Cibola Landline
505-789-xxxx Mckinley
505-790-xxxx Bernalillo Cell Number
505-792-xxxx Bernalillo Landline
505-793-xxxx San Juan Cell Number
505-794-xxxx Bernalillo Landline
505-795-xxxx Roosevelt Landline
505-796-xxxx Bernalillo Landline
505-797-xxxx Bernalillo Landline
505-798-xxxx Bernalillo Landline
505-800-xxxx Bernalillo
505-801-xxxx San Juan Cell Number
505-803-xxxx Bernalillo Cell Number
505-804-xxxx Bernalillo Cell Number
505-806-xxxx Mckinley
505-807-xxxx Valencia Landline
505-809-xxxx San Juan
505-814-xxxx Bernalillo
505-816-xxxx Bernalillo Landline
505-818-xxxx Bernalillo Cell Number
505-819-xxxx Santa Fe Landline
505-820-xxxx Santa Fe Landline
505-821-xxxx Bernalillo Landline
505-822-xxxx Bernalillo Landline
505-823-xxxx Bernalillo Landline
505-827-xxxx Santa Fe Landline
505-828-xxxx Bernalillo Landline
505-830-xxxx Bernalillo Landline
505-831-xxxx Bernalillo Landline
505-832-xxxx Torrance Landline
505-833-xxxx Bernalillo Landline
505-835-xxxx Bernalillo Cell Number
505-836-xxxx Bernalillo Landline
505-837-xxxx Bernalillo Landline
505-839-xxxx Bernalillo Landline
505-841-xxxx Bernalillo Landline
505-842-xxxx Bernalillo Landline
505-843-xxxx Bernalillo Landline
505-844-xxxx Bernalillo Landline
505-845-xxxx Bernalillo Landline
505-846-xxxx Bernalillo Landline
505-847-xxxx Torrance Landline
505-848-xxxx Bernalillo Landline
505-850-xxxx Bernalillo Landline
505-851-xxxx Bernalillo Landline
505-852-xxxx Rio Arriba Landline
505-853-xxxx Bernalillo Landline
505-855-xxxx Bernalillo Landline
505-856-xxxx Bernalillo Landline
505-857-xxxx Bernalillo Landline
505-858-xxxx Bernalillo Landline
505-859-xxxx Valencia Cell Number
505-860-xxxx San Juan Cell Number
505-861-xxxx Valencia Landline
505-862-xxxx Mckinley Landline
505-863-xxxx Mckinley Landline
505-864-xxxx Valencia Landline
505-865-xxxx Valencia Landline
505-866-xxxx Valencia Landline
505-867-xxxx Sandoval Landline
505-869-xxxx Valencia Landline
505-870-xxxx Mckinley Cell Number
505-871-xxxx Mckinley Landline
505-872-xxxx Bernalillo Landline
505-873-xxxx Bernalillo Landline
505-875-xxxx Bernalillo Landline
505-876-xxxx Cibola Landline
505-877-xxxx Bernalillo Landline
505-878-xxxx Bernalillo Landline
505-879-xxxx Mckinley Cell Number
505-880-xxxx Bernalillo Landline
505-881-xxxx Bernalillo Landline
505-883-xxxx Bernalillo Landline
505-884-xxxx Bernalillo Landline
505-886-xxxx Torrance Landline
505-888-xxxx Bernalillo Landline
505-889-xxxx Bernalillo Landline
505-890-xxxx Bernalillo Landline
505-891-xxxx Bernalillo Landline
505-892-xxxx Bernalillo Landline
505-893-xxxx Bernalillo Landline
505-896-xxxx Bernalillo Landline
505-897-xxxx Bernalillo Landline
505-898-xxxx Bernalillo Landline
505-899-xxxx Bernalillo Landline
505-901-xxxx Rio Arriba
505-903-xxxx Bernalillo Cell Number
505-905-xxxx Mckinley Landline
505-906-xxxx Mckinley
505-907-xxxx Bernalillo Cell Number
505-908-xxxx Bernalillo Cell Number
505-913-xxxx Santa Fe Cell Number
505-916-xxxx Valencia Cell Number
505-917-xxxx Bernalillo Cell Number
505-918-xxxx Bernalillo Cell Number
505-919-xxxx Santa Fe
505-920-xxxx Santa Fe Cell Number
505-922-xxxx Bernalillo Landline
505-923-xxxx Bernalillo Landline
505-924-xxxx Bernalillo Landline
505-925-xxxx Bernalillo Landline
505-926-xxxx Bernalillo Landline
505-927-xxxx Rio Arriba Cell Number
505-929-xxxx Rio Arriba Cell Number
505-930-xxxx Santa Fe Cell Number
505-931-xxxx Bernalillo
505-933-xxxx Bernalillo Cell Number
505-934-xxxx Bernalillo Cell Number
505-938-xxxx Bernalillo Landline
505-939-xxxx Bernalillo
505-943-xxxx San Juan
505-944-xxxx Bernalillo Landline
505-946-xxxx Santa Fe Landline
505-947-xxxx San Juan Cell Number
505-948-xxxx Bernalillo Cell Number
505-949-xxxx Bernalillo
505-951-xxxx Bernalillo
505-954-xxxx Santa Fe Landline
505-955-xxxx Santa Fe Landline
505-960-xxxx San Juan
505-962-xxxx Bernalillo Landline
505-966-xxxx Valencia Landline
505-967-xxxx Bernalillo Cell Number
505-968-xxxx Bernalillo
505-969-xxxx Bernalillo
505-971-xxxx Bernalillo
505-972-xxxx Cibola Landline
505-974-xxxx Bernalillo Cell Number
505-975-xxxx Bernalillo Cell Number
505-977-xxxx Bernalillo Cell Number
505-978-xxxx Bernalillo
505-979-xxxx Mckinley
505-980-xxxx Bernalillo Cell Number
505-982-xxxx Santa Fe Landline
505-983-xxxx Santa Fe Landline
505-984-xxxx Santa Fe Landline
505-986-xxxx Santa Fe Landline
505-988-xxxx Santa Fe Landline
505-989-xxxx Santa Fe Landline
505-990-xxxx Bernalillo
505-991-xxxx Bernalillo Cell Number
505-992-xxxx Santa Fe Landline
505-994-xxxx Bernalillo Landline
505-995-xxxx Santa Fe Landline
505-996-xxxx Los Alamos
505-998-xxxx Bernalillo Landline
505-999-xxxx Bernalillo Landline