Area Code 541 Details and Prefixes
General Details about Area Code 541
Country United States
State / Province / Territory Oregon
Major City Unknown
Time Zone Pacific (UTC-08:00)

Area Code 541 Prefixes

Prefix County Usage Type
541-200-xxxx Jackson
541-201-xxxx Jackson Landline
541-202-xxxx Douglas
541-203-xxxx Umatilla
541-204-xxxx Morrow
541-205-xxxx Klamath Landline
541-206-xxxx Lane Landline
541-207-xxxx Benton Landline
541-209-xxxx Marion
541-210-xxxx Jackson Cell Number
541-212-xxxx Malheur Cell Number
541-213-xxxx Deschutes
541-214-xxxx Lane
541-215-xxxx Umatilla Cell Number
541-216-xxxx Malheur
541-217-xxxx Coos Cell Number
541-218-xxxx Josephine Cell Number
541-219-xxxx Lake Cell Number
541-220-xxxx Linn Cell Number
541-221-xxxx Lane Cell Number
541-222-xxxx Lane Landline
541-223-xxxx Linn Landline
541-224-xxxx Benton Landline
541-225-xxxx Lane Landline
541-226-xxxx Josephine Landline
541-227-xxxx Jackson Landline
541-228-xxxx Lane Cell Number
541-229-xxxx Douglas Landline
541-230-xxxx Benton Cell Number
541-231-xxxx Benton Cell Number
541-232-xxxx Lane Cell Number
541-233-xxxx Crook Landline
541-234-xxxx Lane Landline
541-235-xxxx Malheur Cell Number
541-236-xxxx Douglas
541-237-xxxx Josephine
541-238-xxxx Klamath Landline
541-239-xxxx Curry
541-240-xxxx Umatilla Cell Number
541-241-xxxx Deschutes Landline
541-242-xxxx Lane Landline
541-243-xxxx Benton Landline
541-244-xxxx Josephine Landline
541-245-xxxx Jackson Landline
541-246-xxxx Lane Landline
541-247-xxxx Curry Landline
541-248-xxxx Linn Landline
541-249-xxxx Baker
541-250-xxxx Benton
541-251-xxxx Curry Cell Number
541-252-xxxx Coos
541-253-xxxx Curry Cell Number
541-254-xxxx Curry
541-255-xxxx Lane Landline
541-256-xxxx Morrow
541-257-xxxx Benton Landline
541-258-xxxx Linn Landline
541-259-xxxx Linn Landline
541-260-xxxx Coos Cell Number
541-261-xxxx Jackson Cell Number
541-262-xxxx Malheur
541-263-xxxx Wallowa Cell Number
541-264-xxxx Lincoln Cell Number
541-265-xxxx Lincoln Landline
541-266-xxxx Coos Landline
541-267-xxxx Coos Landline
541-268-xxxx Lane Landline
541-269-xxxx Coos Landline
541-270-xxxx Lincoln Cell Number
541-271-xxxx Douglas Landline
541-272-xxxx Lincoln Cell Number
541-273-xxxx Klamath Landline
541-274-xxxx Klamath Cell Number
541-275-xxxx Umatilla
541-276-xxxx Umatilla Landline
541-277-xxxx Malheur Landline
541-278-xxxx Umatilla Landline
541-279-xxxx Jefferson Cell Number
541-280-xxxx Deschutes Cell Number
541-281-xxxx Klamath Cell Number
541-282-xxxx Jackson Landline
541-283-xxxx Lincoln Landline
541-284-xxxx Lane Landline
541-285-xxxx Lane Landline
541-286-xxxx Benton Landline
541-287-xxxx Josephine Cell Number
541-288-xxxx Wasco Cell Number
541-289-xxxx Umatilla Landline
541-290-xxxx Coos Cell Number
541-291-xxxx Josephine Cell Number
541-292-xxxx Jackson Cell Number
541-293-xxxx Malheur
541-294-xxxx Coos
541-295-xxxx Josephine Cell Number
541-296-xxxx Wasco Landline
541-297-xxxx Coos Cell Number
541-298-xxxx Wasco Landline
541-299-xxxx Jackson Landline
541-300-xxxx Wasco
541-301-xxxx Jackson Cell Number
541-302-xxxx Lane Landline
541-303-xxxx Coos
541-304-xxxx Douglas Landline
541-305-xxxx Lane
541-306-xxxx Deschutes Cell Number
541-307-xxxx Benton
541-308-xxxx Hood River Landline
541-309-xxxx Deschutes Cell Number
541-310-xxxx Umatilla Cell Number
541-312-xxxx Deschutes Landline
541-313-xxxx Lane
541-314-xxxx Umatilla Cell Number
541-315-xxxx Douglas Cell Number
541-316-xxxx Deschutes Landline
541-317-xxxx Deschutes Landline
541-318-xxxx Deschutes Landline
541-319-xxxx Douglas Landline
541-320-xxxx Baker
541-321-xxxx Lane Cell Number
541-322-xxxx Deschutes Landline
541-323-xxxx Deschutes Landline
541-324-xxxx Jackson Cell Number
541-325-xxxx Jefferson Landline
541-326-xxxx Jackson Landline
541-327-xxxx Marion Landline
541-328-xxxx Wasco
541-329-xxxx Coos Landline
541-330-xxxx Deschutes Landline
541-331-xxxx Klamath Cell Number
541-332-xxxx Curry Landline
541-333-xxxx Sherman Landline
541-334-xxxx Lane Landline
541-335-xxxx Lane Landline
541-336-xxxx Lincoln Landline
541-337-xxxx Lane Cell Number
541-338-xxxx Lane Landline
541-339-xxxx Malheur
541-340-xxxx Wasco Cell Number
541-341-xxxx Lane Landline
541-342-xxxx Lane Landline
541-343-xxxx Lane Landline
541-344-xxxx Lane Landline
541-345-xxxx Lane Landline
541-346-xxxx Lane Landline
541-347-xxxx Coos Landline
541-348-xxxx Curry Landline
541-349-xxxx Lane Landline
541-350-xxxx Deschutes Cell Number
541-351-xxxx Lincoln Landline
541-352-xxxx Hood River
541-353-xxxx Klamath Landline
541-354-xxxx Hood River Landline
541-355-xxxx Deschutes Landline
541-356-xxxx Klamath
541-357-xxxx Lane Landline
541-358-xxxx Malheur Landline
541-359-xxxx Lane Landline
541-360-xxxx Benton
541-361-xxxx Douglas Cell Number
541-362-xxxx Crook Landline
541-363-xxxx Klamath Landline
541-364-xxxx Lincoln
541-365-xxxx Douglas Landline
541-366-xxxx Curry Landline
541-367-xxxx Linn Landline
541-368-xxxx Benton Landline
541-369-xxxx Linn Landline
541-370-xxxx Wasco Landline
541-371-xxxx Umatilla
541-372-xxxx Malheur Landline
541-373-xxxx Curry Cell Number
541-374-xxxx Hood River Landline
541-375-xxxx Douglas Landline
541-376-xxxx Umatilla Landline
541-377-xxxx Umatilla Cell Number
541-378-xxxx Douglas Landline
541-379-xxxx Umatilla Cell Number
541-380-xxxx Hood River Cell Number
541-381-xxxx Klamath Landline
541-382-xxxx Deschutes Landline
541-383-xxxx Deschutes Landline
541-384-xxxx Gilliam Landline
541-385-xxxx Deschutes Landline
541-386-xxxx Hood River Landline
541-387-xxxx Hood River Landline
541-388-xxxx Deschutes Landline
541-389-xxxx Deschutes Landline
541-390-xxxx Deschutes Cell Number
541-391-xxxx Douglas Cell Number
541-392-xxxx Hood River Landline
541-393-xxxx Lane Landline
541-394-xxxx Sherman Landline
541-395-xxxx Wasco Landline
541-396-xxxx Coos Landline
541-397-xxxx Wasco Landline
541-398-xxxx Wallowa Cell Number
541-399-xxxx Hood River Landline
541-400-xxxx Hood River Cell Number
541-401-xxxx Linn Cell Number
541-402-xxxx Hood River
541-403-xxxx Baker
541-404-xxxx Coos Cell Number
541-405-xxxx Linn
541-406-xxxx Baker
541-407-xxxx Lake
541-408-xxxx Deschutes Cell Number
541-409-xxxx Linn Cell Number
541-410-xxxx Deschutes Cell Number
541-412-xxxx Curry Landline
541-413-xxxx Harney Cell Number
541-414-xxxx Jackson Landline
541-415-xxxx Josephine Cell Number
541-416-xxxx Crook Landline
541-417-xxxx Lake Cell Number
541-418-xxxx Lincoln Landline
541-419-xxxx Deschutes Cell Number
541-420-xxxx Deschutes Cell Number
541-421-xxxx Grant Landline
541-422-xxxx Morrow Landline
541-423-xxxx Jackson Landline
541-424-xxxx Benton
541-425-xxxx Curry Cell Number
541-426-xxxx Wallowa Landline
541-427-xxxx Umatilla Landline
541-428-xxxx Umatilla Landline
541-429-xxxx Umatilla Cell Number
541-430-xxxx Douglas Cell Number
541-431-xxxx Lane Landline
541-432-xxxx Wallowa Landline
541-433-xxxx Klamath Landline
541-434-xxxx Lane Landline
541-435-xxxx Coos Landline
541-436-xxxx Hood River Landline
541-437-xxxx Union Landline
541-438-xxxx Benton
541-439-xxxx Coos Landline
541-440-xxxx Douglas Landline
541-441-xxxx Josephine Cell Number
541-442-xxxx Sherman Landline
541-443-xxxx Umatilla Landline
541-444-xxxx Lincoln Landline
541-445-xxxx Douglas Landline
541-446-xxxx Baker
541-447-xxxx Crook Landline
541-448-xxxx Grant Landline
541-449-xxxx Umatilla Landline
541-450-xxxx Josephine Cell Number
541-451-xxxx Linn Landline
541-452-xxxx Benton Landline
541-453-xxxx Benton Landline
541-454-xxxx Gilliam Landline
541-455-xxxx Gilliam Landline
541-456-xxxx Benton
541-457-xxxx Umatilla Landline
541-459-xxxx Douglas Landline
541-460-xxxx Jefferson Cell Number
541-461-xxxx Lane Landline
541-462-xxxx Wheeler Landline
541-463-xxxx Lane Landline
541-464-xxxx Douglas Landline
541-465-xxxx Lane Landline
541-466-xxxx Linn Landline
541-467-xxxx Wasco Landline
541-468-xxxx Wheeler Landline
541-469-xxxx Curry Landline
541-470-xxxx Baker
541-471-xxxx Josephine Landline
541-472-xxxx Josephine Landline
541-473-xxxx Malheur Landline
541-474-xxxx Josephine Landline
541-475-xxxx Jefferson Landline
541-476-xxxx Josephine Landline
541-477-xxxx Crook Landline
541-478-xxxx Wasco Landline
541-479-xxxx Josephine Landline
541-480-xxxx Deschutes Cell Number
541-481-xxxx Morrow Landline
541-482-xxxx Jackson Landline
541-483-xxxx Wasco Landline
541-484-xxxx Lane Landline
541-485-xxxx Lane Landline
541-486-xxxx Benton
541-487-xxxx Benton Landline
541-488-xxxx Jackson Landline
541-489-xxxx Wasco
541-490-xxxx Hood River Cell Number
541-491-xxxx Linn Landline
541-492-xxxx Douglas Landline
541-493-xxxx Harney
541-494-xxxx Jackson Landline
541-495-xxxx Harney
541-496-xxxx Douglas Landline
541-497-xxxx Linn Landline
541-498-xxxx Douglas
541-499-xxxx Jackson Landline
541-500-xxxx Jackson
541-501-xxxx Lane Cell Number
541-502-xxxx Jackson
541-504-xxxx Deschutes Landline
541-505-xxxx Lane Landline
541-506-xxxx Wasco Landline
541-507-xxxx Josephine
541-508-xxxx Deschutes
541-510-xxxx Lane Cell Number
541-512-xxxx Jackson Landline
541-513-xxxx Lane Cell Number
541-514-xxxx Lane Cell Number
541-515-xxxx Lane Cell Number
541-516-xxxx Deschutes Landline
541-517-xxxx Lane Cell Number
541-518-xxxx Baker
541-519-xxxx Baker
541-520-xxxx Lane Cell Number
541-521-xxxx Lane Cell Number
541-522-xxxx Harney
541-523-xxxx Baker
541-524-xxxx Baker
541-525-xxxx Lane Landline
541-526-xxxx Deschutes Landline
541-528-xxxx Lincoln Landline
541-530-xxxx Douglas Cell Number
541-531-xxxx Jackson Landline
541-532-xxxx Umatilla Landline
541-533-xxxx Klamath Landline
541-534-xxxx Union Landline
541-535-xxxx Jackson Landline
541-536-xxxx Deschutes Landline
541-537-xxxx Douglas
541-538-xxxx Jackson Cell Number
541-539-xxxx Klamath
541-540-xxxx Baker Cell Number
541-542-xxxx Grant Landline
541-543-xxxx Lane Cell Number
541-544-xxxx Wasco
541-545-xxxx Klamath Landline
541-546-xxxx Jefferson Landline
541-547-xxxx Lincoln Landline
541-548-xxxx Deschutes Landline
541-549-xxxx Deschutes Landline
541-550-xxxx Deschutes Cell Number
541-551-xxxx Coos
541-552-xxxx Jackson Landline
541-553-xxxx Jefferson Landline
541-554-xxxx Lane Cell Number
541-556-xxxx Lane Cell Number
541-557-xxxx Lincoln Landline
541-558-xxxx Umatilla
541-559-xxxx Coos Landline
541-560-xxxx Jackson Landline
541-561-xxxx Umatilla Cell Number
541-562-xxxx Union Landline
541-563-xxxx Lincoln Landline
541-564-xxxx Umatilla Landline
541-565-xxxx Sherman Landline
541-566-xxxx Umatilla Landline
541-567-xxxx Umatilla Landline
541-568-xxxx Union Landline
541-569-xxxx Wallowa Landline
541-570-xxxx Linn Cell Number
541-571-xxxx Coos Cell Number
541-572-xxxx Coos Landline
541-573-xxxx Harney Landline
541-574-xxxx Lincoln Landline
541-575-xxxx Grant Landline
541-576-xxxx Lake Landline
541-577-xxxx Wallowa Landline
541-578-xxxx Wasco
541-579-xxxx Lane Cell Number
541-580-xxxx Douglas Cell Number
541-582-xxxx Jackson Landline
541-584-xxxx Douglas Landline
541-585-xxxx Deschutes Landline
541-586-xxxx Malheur Landline
541-587-xxxx Douglas Landline
541-588-xxxx Deschutes Landline
541-589-xxxx Harney Cell Number
541-590-xxxx Lane
541-591-xxxx Klamath Cell Number
541-592-xxxx Josephine Landline
541-593-xxxx Deschutes Landline
541-594-xxxx Jackson Landline
541-595-xxxx Jefferson
541-596-xxxx Josephine Landline
541-597-xxxx Josephine Landline
541-598-xxxx Deschutes Landline
541-599-xxxx Douglas
541-600-xxxx Lane
541-601-xxxx Jackson Cell Number
541-602-xxxx Benton Cell Number
541-603-xxxx Lane Landline
541-604-xxxx Deschutes Cell Number
541-605-xxxx Douglas Landline
541-606-xxxx Lane Cell Number
541-607-xxxx Lane Landline
541-608-xxxx Jackson Landline
541-609-xxxx Benton
541-610-xxxx Deschutes Landline
541-612-xxxx Umatilla Landline
541-613-xxxx Jackson
541-614-xxxx Lincoln Landline
541-615-xxxx Jefferson
541-616-xxxx Morrow
541-617-xxxx Deschutes Landline
541-618-xxxx Jackson Landline
541-619-xxxx Linn Cell Number
541-620-xxxx Grant Cell Number
541-621-xxxx Jackson Cell Number
541-622-xxxx Jackson Landline
541-623-xxxx Lane Landline
541-624-xxxx Union Landline
541-626-xxxx Umatilla Landline
541-627-xxxx Wheeler Landline
541-628-xxxx Grant Landline
541-629-xxxx Jefferson
541-630-xxxx Jackson
541-631-xxxx Jackson
541-632-xxxx Lane
541-633-xxxx Deschutes Landline
541-634-xxxx Wheeler Landline
541-635-xxxx Lincoln Landline
541-636-xxxx Lane Landline
541-637-xxxx Douglas Landline
541-638-xxxx Jefferson
541-639-xxxx Deschutes
541-641-xxxx Douglas Landline
541-643-xxxx Douglas Cell Number
541-644-xxxx Linn Landline
541-645-xxxx Hood River
541-646-xxxx Jackson Landline
541-647-xxxx Deschutes Cell Number
541-648-xxxx Lincoln Landline
541-649-xxxx Lane
541-651-xxxx Wheeler Landline
541-652-xxxx Klamath Landline
541-653-xxxx Lane Cell Number
541-654-xxxx Lane Landline
541-655-xxxx Curry Cell Number
541-656-xxxx Umatilla
541-658-xxxx Lane Landline
541-659-xxxx Josephine Cell Number
541-660-xxxx Josephine Cell Number
541-661-xxxx Curry Cell Number
541-662-xxxx Douglas Cell Number
541-663-xxxx Union Landline
541-664-xxxx Jackson Landline
541-665-xxxx Jackson Landline
541-667-xxxx Umatilla Landline
541-669-xxxx Lincoln Landline
541-670-xxxx Douglas Cell Number
541-671-xxxx Douglas Cell Number
541-672-xxxx Douglas Landline
541-673-xxxx Douglas Landline
541-676-xxxx Morrow Landline
541-677-xxxx Douglas Landline
541-678-xxxx Deschutes Cell Number
541-679-xxxx Douglas Landline
541-680-xxxx Douglas Cell Number
541-681-xxxx Lane Landline
541-682-xxxx Lane Landline
541-683-xxxx Lane Landline
541-684-xxxx Lane Landline
541-685-xxxx Lane Landline
541-686-xxxx Lane Landline
541-687-xxxx Lane Landline
541-688-xxxx Lane Landline
541-689-xxxx Lane Landline
541-690-xxxx Jackson Landline
541-691-xxxx Douglas Landline
541-692-xxxx Klamath Landline
541-693-xxxx Deschutes Landline
541-694-xxxx Klamath Landline
541-695-xxxx Wasco
541-696-xxxx Douglas Landline
541-697-xxxx Baker
541-698-xxxx Curry Cell Number
541-699-xxxx Deschutes
541-701-xxxx Umatilla Landline
541-702-xxxx Jackson Landline
541-703-xxxx Umatilla
541-704-xxxx Linn Landline
541-705-xxxx Wasco Landline
541-706-xxxx Deschutes
541-707-xxxx Douglas
541-708-xxxx Jackson Landline
541-709-xxxx Malheur
541-710-xxxx Lane Cell Number
541-712-xxxx Klamath
541-713-xxxx Benton Landline
541-714-xxxx Benton Landline
541-715-xxxx Benton Landline
541-716-xxxx Hood River Landline
541-717-xxxx Lane
541-718-xxxx Lane
541-719-xxxx Deschutes Landline
541-720-xxxx Umatilla Cell Number
541-721-xxxx Grant Landline
541-722-xxxx Harney
541-723-xxxx Klamath Landline
541-724-xxxx Malheur Landline
541-725-xxxx Lane Landline
541-726-xxxx Lane Landline
541-727-xxxx Jackson Landline
541-728-xxxx Deschutes Landline
541-729-xxxx Lane Cell Number
541-730-xxxx Linn Cell Number
541-731-xxxx Lane Cell Number
541-732-xxxx Jackson Landline
541-733-xxxx Douglas Cell Number
541-734-xxxx Jackson Landline
541-735-xxxx Lane
541-736-xxxx Lane Landline
541-737-xxxx Benton Landline
541-738-xxxx Benton Landline
541-739-xxxx Sherman Landline
541-740-xxxx Benton Cell Number
541-741-xxxx Lane Landline
541-742-xxxx Baker Landline
541-743-xxxx Lane Landline
541-744-xxxx Lane Landline
541-745-xxxx Benton Landline
541-746-xxxx Lane Landline
541-747-xxxx Lane Landline
541-748-xxxx Crook Landline
541-749-xxxx Deschutes Landline
541-750-xxxx Benton Landline
541-751-xxxx Coos Landline
541-752-xxxx Benton Landline
541-753-xxxx Benton Landline
541-754-xxxx Benton Landline
541-755-xxxx Baker Landline
541-756-xxxx Coos Landline
541-757-xxxx Benton Landline
541-758-xxxx Benton Landline
541-759-xxxx Coos Landline
541-760-xxxx Benton Cell Number
541-761-xxxx Josephine Cell Number
541-762-xxxx Lane Landline
541-763-xxxx Wheeler Landline
541-764-xxxx Lincoln Landline
541-765-xxxx Lincoln Landline
541-766-xxxx Benton Landline
541-767-xxxx Lane Landline
541-768-xxxx Benton Landline
541-769-xxxx Wasco Landline
541-770-xxxx Jackson Landline
541-771-xxxx Deschutes Cell Number
541-772-xxxx Jackson Landline
541-773-xxxx Jackson Landline
541-774-xxxx Jackson Landline
541-776-xxxx Jackson Landline
541-777-xxxx Jefferson Cell Number
541-778-xxxx Jackson Landline
541-779-xxxx Jackson Landline
541-781-xxxx Harney
541-782-xxxx Lane Landline
541-783-xxxx Klamath Landline
541-784-xxxx Douglas Landline
541-785-xxxx Baker Landline
541-786-xxxx Union Cell Number
541-787-xxxx Josephine Cell Number
541-788-xxxx Deschutes Cell Number
541-789-xxxx Jackson Landline
541-790-xxxx Lane Landline
541-791-xxxx Linn Landline
541-792-xxxx Grant Cell Number
541-793-xxxx Douglas
541-794-xxxx Union Landline
541-795-xxxx Morrow
541-796-xxxx Baker
541-798-xxxx Klamath Landline
541-802-xxxx Douglas
541-803-xxxx Jefferson Landline
541-804-xxxx Douglas Landline
541-805-xxxx Union Cell Number
541-806-xxxx Hood River Cell Number
541-808-xxxx Coos Landline
541-809-xxxx unknown
541-810-xxxx Klamath Cell Number
541-812-xxxx Linn Landline
541-813-xxxx Curry Cell Number
541-814-xxxx Jackson
541-815-xxxx Deschutes Cell Number
541-816-xxxx Jackson
541-817-xxxx Douglas Landline
541-818-xxxx Linn Landline
541-820-xxxx Grant Landline
541-821-xxxx Jackson Cell Number
541-822-xxxx Lane Landline
541-823-xxxx Malheur Landline
541-824-xxxx Coos Landline
541-825-xxxx Douglas Landline
541-826-xxxx Jackson Landline
541-827-xxxx Klamath Landline
541-828-xxxx Wallowa
541-829-xxxx Benton Cell Number
541-830-xxxx Jackson Landline
541-831-xxxx Jackson Landline
541-832-xxxx Douglas Landline
541-833-xxxx Lane Landline
541-834-xxxx Wasco
541-835-xxxx Klamath Landline
541-836-xxxx Douglas Landline
541-837-xxxx Douglas Landline
541-839-xxxx Douglas Landline
541-840-xxxx Jackson Cell Number
541-842-xxxx Jackson Landline
541-843-xxxx Jackson
541-844-xxxx Lane Landline
541-845-xxxx Klamath Landline
541-846-xxxx Josephine
541-847-xxxx Benton Landline
541-848-xxxx Deschutes Cell Number
541-849-xxxx Douglas Landline
541-850-xxxx Klamath Landline
541-851-xxxx Klamath Landline
541-852-xxxx Lane
541-853-xxxx Union
541-854-xxxx Lane Landline
541-855-xxxx Jackson Landline
541-856-xxxx Baker Landline
541-857-xxxx Jackson Landline
541-858-xxxx Jackson Landline
541-859-xxxx Klamath
541-860-xxxx Douglas Landline
541-861-xxxx Umatilla Cell Number
541-862-xxxx Josephine
541-863-xxxx Douglas Landline
541-864-xxxx Jackson Landline
541-865-xxxx Jackson Landline
541-866-xxxx Josephine Landline
541-867-xxxx Lincoln Landline
541-868-xxxx Lane Landline
541-869-xxxx Baker Landline
541-870-xxxx Lane Cell Number
541-871-xxxx Klamath Landline
541-872-xxxx Douglas Landline
541-873-xxxx Grant Landline
541-874-xxxx Douglas Landline
541-875-xxxx Lincoln
541-876-xxxx Deschutes Landline
541-877-xxxx Baker Landline
541-878-xxxx Jackson Landline
541-879-xxxx Jackson Landline
541-880-xxxx Klamath Landline
541-881-xxxx Malheur Landline
541-882-xxxx Klamath Landline
541-883-xxxx Klamath Landline
541-884-xxxx Klamath Landline
541-885-xxxx Klamath Landline
541-886-xxxx Wallowa Landline
541-887-xxxx Klamath Landline
541-888-xxxx Coos Landline
541-889-xxxx Malheur Landline
541-890-xxxx Jackson Cell Number
541-891-xxxx Klamath Cell Number
541-892-xxxx Klamath Cell Number
541-893-xxxx Baker Landline
541-894-xxxx Baker Landline
541-895-xxxx Lane Landline
541-896-xxxx Lane
541-897-xxxx Jackson Landline
541-898-xxxx Union Landline
541-899-xxxx Jackson Landline
541-901-xxxx Lane
541-902-xxxx Lane Landline
541-903-xxxx Crook
541-904-xxxx Deschutes
541-905-xxxx Linn Cell Number
541-906-xxxx Lake
541-907-xxxx Deschutes
541-908-xxxx Benton Cell Number
541-909-xxxx Douglas
541-910-xxxx Union Cell Number
541-912-xxxx Lane Cell Number
541-913-xxxx Lane Cell Number
541-914-xxxx Lane Cell Number
541-915-xxxx Lane Cell Number
541-917-xxxx Linn Landline
541-918-xxxx Linn Landline
541-919-xxxx Umatilla
541-920-xxxx Malheur
541-921-xxxx Lincoln Cell Number
541-922-xxxx Umatilla Landline
541-923-xxxx Deschutes Landline
541-924-xxxx Linn Landline
541-925-xxxx Lane
541-926-xxxx Linn Landline
541-927-xxxx Lane
541-928-xxxx Linn Landline
541-929-xxxx Benton Landline
541-931-xxxx Klamath Landline
541-932-xxxx Grant Landline
541-933-xxxx Lane Landline
541-934-xxxx Grant Landline
541-935-xxxx Lane Landline
541-936-xxxx Linn Cell Number
541-937-xxxx Lane Landline
541-938-xxxx Umatilla Landline
541-939-xxxx Grant Landline
541-940-xxxx Morrow
541-941-xxxx Jackson Cell Number
541-942-xxxx Lane Landline
541-943-xxxx Lake Landline
541-944-xxxx Jackson Cell Number
541-945-xxxx Morrow
541-946-xxxx Lane Landline
541-947-xxxx Lake Landline
541-948-xxxx Deschutes Cell Number
541-949-xxxx Klamath
541-951-xxxx Jackson Cell Number
541-952-xxxx Lane Landline
541-953-xxxx Lane Cell Number
541-954-xxxx Lane Cell Number
541-955-xxxx Josephine Landline
541-956-xxxx Josephine Landline
541-957-xxxx Douglas Landline
541-960-xxxx Union
541-961-xxxx Lincoln Cell Number
541-962-xxxx Union Landline
541-963-xxxx Union Landline
541-964-xxxx Lane
541-965-xxxx Wasco Cell Number
541-966-xxxx Umatilla Landline
541-967-xxxx Linn Landline
541-968-xxxx Lane Cell Number
541-969-xxxx Umatilla Cell Number
541-970-xxxx Umatilla
541-971-xxxx Linn Cell Number
541-972-xxxx Lane
541-973-xxxx Jackson Cell Number
541-974-xxxx Linn Cell Number
541-975-xxxx Union Landline
541-977-xxxx Deschutes Cell Number
541-978-xxxx Wasco
541-979-xxxx Linn Cell Number
541-980-xxxx Wasco Cell Number
541-981-xxxx Linn Cell Number
541-982-xxxx Coos Cell Number
541-983-xxxx Umatilla Landline
541-984-xxxx Lane Landline
541-985-xxxx Wasco Landline
541-987-xxxx Grant Landline
541-988-xxxx Lane Landline
541-989-xxxx Morrow Landline
541-990-xxxx Linn Cell Number
541-991-xxxx Lane Cell Number
541-992-xxxx Lincoln Cell Number
541-993-xxxx Wasco Landline
541-994-xxxx Lincoln Landline
541-995-xxxx Linn Landline
541-996-xxxx Lincoln Landline
541-997-xxxx Lane Landline
541-998-xxxx Lane Landline
541-999-xxxx Lane Cell Number