Area Code 580 Details and Prefixes
General Details about Area Code 580
Country United States
State / Province / Territory Oklahoma
Major City Unknown
Time Zone Central (UTC-06:00)

Area Code 580 Prefixes

Prefix County Usage Type
580-200-xxxx Bryan
580-202-xxxx Custer
580-203-xxxx Choctaw
580-204-xxxx Bryan
580-205-xxxx Bryan
580-206-xxxx Texas Cell Number
580-207-xxxx Atoka Landline
580-208-xxxx Mccurtain Landline
580-209-xxxx Pushmataha
580-210-xxxx Beckham Cell Number
580-212-xxxx Mccurtain Cell Number
580-213-xxxx Garfield Landline
580-214-xxxx Custer Cell Number
580-215-xxxx Comanche Landline
580-216-xxxx Woodward Cell Number
580-217-xxxx Carter Landline
580-218-xxxx Garfield
580-219-xxxx Johnston
580-220-xxxx Carter Landline
580-221-xxxx Carter Landline
580-222-xxxx Carter Landline
580-223-xxxx Carter Landline
580-224-xxxx Carter Landline
580-225-xxxx Beckham Landline
580-226-xxxx Carter Landline
580-227-xxxx Major Landline
580-228-xxxx Jefferson Landline
580-229-xxxx Carter Landline
580-230-xxxx Bryan Cell Number
580-231-xxxx Garfield Cell Number
580-232-xxxx Comanche
580-233-xxxx Garfield Landline
580-234-xxxx Garfield Landline
580-235-xxxx Pontotoc Landline
580-236-xxxx Mccurtain Cell Number
580-237-xxxx Garfield Landline
580-238-xxxx Love Cell Number
580-239-xxxx Atoka Cell Number
580-240-xxxx Cotton
580-241-xxxx Mccurtain
580-242-xxxx Garfield Landline
580-243-xxxx Beckham Landline
580-244-xxxx Mccurtain Landline
580-245-xxxx Mccurtain Landline
580-246-xxxx Comanche Landline
580-247-xxxx Murray
580-248-xxxx Comanche Landline
580-249-xxxx Garfield Landline
580-250-xxxx Comanche Landline
580-251-xxxx Stephens Landline
580-252-xxxx Stephens Landline
580-253-xxxx Texas Landline
580-254-xxxx Woodward Landline
580-255-xxxx Stephens Landline
580-256-xxxx Woodward Landline
580-257-xxxx Johnston Cell Number
580-258-xxxx Coal
580-259-xxxx Beaver
580-260-xxxx Garfield Landline
580-261-xxxx Cimarron Landline
580-262-xxxx Kay Landline
580-263-xxxx Marshall Cell Number
580-264-xxxx Carter
580-265-xxxx Pontotoc Landline
580-266-xxxx Jackson Landline
580-267-xxxx Grant Landline
580-268-xxxx Noble Landline
580-269-xxxx Kay Landline
580-271-xxxx Pushmataha Cell Number
580-272-xxxx Pontotoc Landline
580-273-xxxx Woodward Cell Number
580-274-xxxx Blaine Landline
580-275-xxxx Custer Cell Number
580-276-xxxx Love Landline
580-277-xxxx Carter Cell Number
580-278-xxxx Garfield Cell Number
580-279-xxxx Pontotoc Cell Number
580-280-xxxx Comanche Cell Number
580-281-xxxx Cotton Landline
580-282-xxxx Love Landline
580-283-xxxx Bryan Landline
580-284-xxxx Comanche Cell Number
580-285-xxxx Bryan
580-286-xxxx Mccurtain Landline
580-287-xxxx Greer Landline
580-288-xxxx Garfield Landline
580-289-xxxx Jefferson Landline
580-291-xxxx Comanche
580-293-xxxx Woods
580-294-xxxx Carter Landline
580-295-xxxx Bryan Landline
580-296-xxxx Bryan Landline
580-297-xxxx Garfield
580-298-xxxx Pushmataha Landline
580-299-xxxx Cotton Landline
580-300-xxxx Love
580-301-xxxx Jackson Cell Number
580-302-xxxx Custer Cell Number
580-303-xxxx Beckham Landline
580-304-xxxx Kay Landline
580-305-xxxx Tillman Cell Number
580-306-xxxx Mccurtain Cell Number
580-307-xxxx Noble Landline
580-309-xxxx Custer Cell Number
580-310-xxxx Pontotoc Landline
580-312-xxxx Mccurtain
580-313-xxxx Jefferson
580-314-xxxx Mccurtain Cell Number
580-316-xxxx Marshall
580-317-xxxx Choctaw Landline
580-318-xxxx Jackson Landline
580-319-xxxx Carter Landline
580-320-xxxx Pontotoc Cell Number
580-321-xxxx Choctaw
580-322-xxxx Jefferson
580-323-xxxx Custer Landline
580-324-xxxx Garfield
580-325-xxxx Garfield Landline
580-326-xxxx Choctaw Landline
580-327-xxxx Woods Landline
580-328-xxxx Dewey Landline
580-329-xxxx Garfield Landline
580-330-xxxx Custer Cell Number
580-331-xxxx Custer Landline
580-332-xxxx Pontotoc Landline
580-333-xxxx Stephens Cell Number
580-334-xxxx Woodward Cell Number
580-335-xxxx Tillman Landline
580-336-xxxx Noble Landline
580-337-xxxx Washita Landline
580-338-xxxx Texas Landline
580-339-xxxx Beckham Cell Number
580-340-xxxx Carter Cell Number
580-341-xxxx Carter Cell Number
580-342-xxxx Cotton Landline
580-343-xxxx Washita Landline
580-344-xxxx Kay Landline
580-345-xxxx Choctaw Landline
580-346-xxxx Atoka Landline
580-347-xxxx Kiowa Landline
580-348-xxxx Garfield
580-349-xxxx Texas Landline
580-350-xxxx Comanche Landline
580-351-xxxx Comanche Landline
580-352-xxxx Kay Cell Number
580-353-xxxx Comanche Landline
580-354-xxxx Comanche Landline
580-355-xxxx Comanche Landline
580-356-xxxx Stephens
580-357-xxxx Comanche Landline
580-358-xxxx Garfield Landline
580-360-xxxx Carter Landline
580-361-xxxx Beaver
580-362-xxxx Kay Landline
580-363-xxxx Kay Landline
580-364-xxxx Atoka Landline
580-365-xxxx Comanche Landline
580-366-xxxx Garfield Landline
580-367-xxxx Bryan Landline
580-368-xxxx Murray Landline
580-369-xxxx Murray Landline
580-370-xxxx Noble Landline
580-371-xxxx Johnston Landline
580-372-xxxx Choctaw Landline
580-373-xxxx Washita Landline
580-374-xxxx Beckham Landline
580-375-xxxx Custer Landline
580-376-xxxx Mccurtain Landline
580-377-xxxx Woodward Landline
580-378-xxxx Atoka Landline
580-379-xxxx Jackson Landline
580-380-xxxx Bryan Landline
580-381-xxxx Harmon Cell Number
580-382-xxxx Kay Landline
580-383-xxxx Custer Cell Number
580-384-xxxx Johnston Landline
580-385-xxxx Kay Landline
580-386-xxxx Murray Landline
580-387-xxxx Johnston Landline
580-388-xxxx Grant Landline
580-389-xxxx Carter
580-390-xxxx Pontotoc Landline
580-391-xxxx Noble Landline
580-392-xxxx Noble Landline
580-393-xxxx Washita Landline
580-394-xxxx Payne
580-395-xxxx Grant Landline
580-396-xxxx Noble Landline
580-397-xxxx Tillman Landline
580-398-xxxx Noble Cell Number
580-399-xxxx Pontotoc Cell Number
580-400-xxxx Pontotoc
580-401-xxxx Kay Cell Number
580-402-xxxx Garfield Cell Number
580-403-xxxx Garvin
580-404-xxxx Washita Landline
580-405-xxxx Pontotoc
580-406-xxxx Choctaw
580-407-xxxx Mccurtain Landline
580-408-xxxx Choctaw Landline
580-409-xxxx Coal
580-410-xxxx Johnston Landline
580-412-xxxx Major Landline
580-413-xxxx Noble
580-414-xxxx Payne Landline
580-415-xxxx Custer
580-416-xxxx Noble
580-417-xxxx Garfield
580-418-xxxx Tillman
580-419-xxxx Beckham
580-420-xxxx Mccurtain
580-421-xxxx Pontotoc Landline
580-422-xxxx Noble Landline
580-423-xxxx Texas Landline
580-424-xxxx Choctaw
580-425-xxxx Caddo Cell Number
580-426-xxxx Cimarron
580-427-xxxx Pontotoc Landline
580-428-xxxx Johnston
580-429-xxxx Comanche Landline
580-430-xxxx Woods Landline
580-431-xxxx Alfalfa Landline
580-432-xxxx Garvin
580-433-xxxx Mccurtain
580-434-xxxx Bryan Landline
580-435-xxxx Woods Landline
580-436-xxxx Pontotoc Landline
580-437-xxxx Jefferson Landline
580-438-xxxx Major Landline
580-439-xxxx Stephens Landline
580-440-xxxx Kay
580-441-xxxx Garvin
580-442-xxxx Comanche Landline
580-443-xxxx Johnston Landline
580-444-xxxx Carter Landline
580-445-xxxx Custer Landline
580-446-xxxx Garfield
580-447-xxxx Pontotoc Cell Number
580-448-xxxx Kay
580-449-xxxx Roger Mills
580-450-xxxx Cotton Cell Number
580-451-xxxx Murray
580-452-xxxx Oklahoma
580-453-xxxx Pontotoc Landline
580-455-xxxx Logan Landline
580-456-xxxx Pontotoc Landline
580-458-xxxx Comanche Landline
580-460-xxxx Comanche
580-461-xxxx Texas Cell Number
580-463-xxxx Alfalfa Landline
580-464-xxxx Caddo Landline
580-465-xxxx Carter Cell Number
580-467-xxxx Stephens Cell Number
580-468-xxxx Texas Landline
580-470-xxxx Stephens Landline
580-471-xxxx Jackson Cell Number
580-472-xxxx Washita Landline
580-473-xxxx Custer Landline
580-474-xxxx Alfalfa
580-475-xxxx Stephens Landline
580-476-xxxx Grady Landline
580-477-xxxx Jackson Landline
580-478-xxxx Garfield Landline
580-479-xxxx Tillman Landline
580-480-xxxx Jackson Landline
580-481-xxxx Jackson Landline
580-482-xxxx Jackson Landline
580-483-xxxx Comanche Landline
580-484-xxxx Garfield Cell Number
580-485-xxxx Kay Cell Number
580-486-xxxx Beckham Landline
580-487-xxxx Beaver Landline
580-488-xxxx Dewey Landline
580-489-xxxx Payne Landline
580-490-xxxx Carter Landline
580-491-xxxx Kay Cell Number
580-492-xxxx Comanche Landline
580-493-xxxx Garfield Landline
580-494-xxxx Mccurtain
580-496-xxxx Alfalfa Landline
580-497-xxxx Roger Mills Landline
580-498-xxxx Seminole Landline
580-500-xxxx Custer
580-504-xxxx Carter Cell Number
580-506-xxxx Bryan
580-509-xxxx Atoka
580-510-xxxx Comanche Landline
580-512-xxxx Comanche Cell Number
580-513-xxxx Atoka Cell Number
580-514-xxxx Comanche Cell Number
580-515-xxxx Custer Cell Number
580-516-xxxx Cimarron
580-517-xxxx Cimarron
580-518-xxxx Cimarron Cell Number
580-519-xxxx Cimarron
580-520-xxxx Texas
580-521-xxxx Texas
580-522-xxxx Texas Cell Number
580-523-xxxx Texas
580-524-xxxx Texas
580-525-xxxx Beaver
580-526-xxxx Beckham Landline
580-527-xxxx Beaver Cell Number
580-528-xxxx Beaver
580-529-xxxx Comanche Landline
580-530-xxxx Kiowa Cell Number
580-531-xxxx Comanche Landline
580-532-xxxx Grant Landline
580-533-xxxx Beaver
580-534-xxxx Roger Mills Landline
580-535-xxxx Greer Landline
580-536-xxxx Comanche Landline
580-537-xxxx Stephens Landline
580-538-xxxx Kiowa Landline
580-539-xxxx Texas
580-540-xxxx Garfield Landline
580-541-xxxx Garfield Cell Number
580-542-xxxx Garfield Cell Number
580-543-xxxx Cimarron
580-544-xxxx Cimarron Landline
580-545-xxxx Texas
580-546-xxxx Cimarron Landline
580-547-xxxx Custer Landline
580-548-xxxx Garfield Landline
580-549-xxxx Comanche Landline
580-550-xxxx Comanche Cell Number
580-551-xxxx Garfield
580-552-xxxx Beaver
580-554-xxxx Garfield Cell Number
580-558-xxxx Comanche Landline
580-559-xxxx Pontotoc Landline
580-560-xxxx Stephens
580-561-xxxx Carter
580-562-xxxx Washita Landline
580-563-xxxx Jackson Landline
580-564-xxxx Marshall Landline
580-565-xxxx Marshall
580-566-xxxx Choctaw Landline
580-567-xxxx Greer
580-568-xxxx Tillman Landline
580-569-xxxx Kiowa Landline
580-571-xxxx Woodward Landline
580-572-xxxx Noble Landline
580-573-xxxx Grady Landline
580-574-xxxx Comanche Cell Number
580-576-xxxx Kay
580-579-xxxx Bryan
580-581-xxxx Comanche Landline
580-582-xxxx Dewey Landline
580-583-xxxx Comanche Cell Number
580-584-xxxx Mccurtain Landline
580-585-xxxx Comanche Landline
580-587-xxxx Pushmataha Landline
580-588-xxxx Caddo Landline
580-589-xxxx Woods
580-591-xxxx Comanche Landline
580-592-xxxx Washita Landline
580-593-xxxx Custer Landline
580-594-xxxx Grant Landline
580-595-xxxx Comanche Landline
580-596-xxxx Alfalfa Landline
580-597-xxxx Comanche Landline
580-599-xxxx Garfield
580-600-xxxx Comanche
580-601-xxxx Pontotoc
580-603-xxxx Garfield Cell Number
580-604-xxxx Kiowa
580-606-xxxx Stephens Cell Number
580-609-xxxx Woods Landline
580-612-xxxx Mccurtain Cell Number
580-613-xxxx Custer
580-614-xxxx Blaine Landline
580-615-xxxx Beckham
580-616-xxxx Garfield
580-617-xxxx Texas
580-618-xxxx Murray Landline
580-620-xxxx Comanche Cell Number
580-621-xxxx Woods Landline
580-622-xxxx Murray Landline
580-623-xxxx Blaine Landline
580-624-xxxx Marshall Cell Number
580-625-xxxx Beaver Landline
580-626-xxxx Alfalfa Landline
580-628-xxxx Kay Landline
580-629-xxxx Stephens
580-630-xxxx Carter
580-633-xxxx Jackson Landline
580-634-xxxx Bryan Landline
580-635-xxxx Garfield Landline
580-636-xxxx Noble Landline
580-637-xxxx Caddo
580-638-xxxx Johnston Landline
580-639-xxxx Kiowa Landline
580-641-xxxx Stephens
580-642-xxxx Beaver
580-643-xxxx Texas
580-644-xxxx Texas
580-645-xxxx Texas Cell Number
580-646-xxxx Beaver Landline
580-647-xxxx Comanche Cell Number
580-648-xxxx Jackson Landline
580-649-xxxx Jackson Cell Number
580-650-xxxx Custer Cell Number
580-651-xxxx Texas Cell Number
580-652-xxxx Texas Landline
580-653-xxxx Carter Landline
580-654-xxxx Caddo Landline
580-655-xxxx Roger Mills Landline
580-656-xxxx Stephens Cell Number
580-657-xxxx Carter Landline
580-658-xxxx Stephens
580-659-xxxx Jackson Landline
580-660-xxxx Washita Cell Number
580-661-xxxx Custer Landline
580-662-xxxx Jefferson Landline
580-663-xxxx Jefferson Landline
580-664-xxxx Custer Landline
580-665-xxxx Pontotoc Cell Number
580-666-xxxx Washita Landline
580-667-xxxx Tillman Landline
580-668-xxxx Carter Landline
580-669-xxxx Payne Landline
580-670-xxxx Kay
580-672-xxxx Marshall Landline
580-673-xxxx Carter
580-674-xxxx Washita Landline
580-675-xxxx Harmon Landline
580-676-xxxx Harmon Landline
580-677-xxxx Marshall Landline
580-678-xxxx Comanche Cell Number
580-679-xxxx Jackson Landline
580-681-xxxx Noble
580-682-xxxx Kiowa Cell Number
580-683-xxxx Harmon
580-684-xxxx Garfield Landline
580-686-xxxx Seminole Landline
580-687-xxxx Jackson Landline
580-688-xxxx Harmon Landline
580-689-xxxx Harper Landline
580-690-xxxx Cotton
580-693-xxxx Stephens
580-694-xxxx Grant Landline
580-695-xxxx Comanche Cell Number
580-696-xxxx Cimarron
580-697-xxxx Woodward
580-698-xxxx Woodward Landline
580-699-xxxx Comanche
580-701-xxxx Garfield Landline
580-702-xxxx Washita
580-703-xxxx Mccurtain
580-704-xxxx Comanche Cell Number
580-705-xxxx Dewey
580-706-xxxx Greer Cell Number
580-707-xxxx Kay Landline
580-708-xxxx Mccurtain
580-710-xxxx Noble
580-713-xxxx Comanche Landline
580-715-xxxx Custer Cell Number
580-716-xxxx Kay Cell Number
580-718-xxxx Kay Landline
580-721-xxxx Stephens
580-722-xxxx unknown Unknown
580-723-xxxx Noble Landline
580-724-xxxx Noble Landline
580-725-xxxx Noble Landline
580-726-xxxx Kiowa Landline
580-727-xxxx Harper
580-728-xxxx Mccurtain
580-729-xxxx Beckham Cell Number
580-730-xxxx Comanche
580-731-xxxx Pontotoc
580-732-xxxx Woods Cell Number
580-735-xxxx Harper Landline
580-736-xxxx Stephens Cell Number
580-737-xxxx Woods
580-738-xxxx Jackson Landline
580-739-xxxx Harmon
580-740-xxxx Bryan Cell Number
580-741-xxxx Grant
580-742-xxxx Pontotoc Landline
580-743-xxxx Choctaw
580-744-xxxx Major Cell Number
580-745-xxxx Bryan Landline
580-746-xxxx Mccurtain Landline
580-747-xxxx Garfield Cell Number
580-748-xxxx Woods Cell Number
580-749-xxxx Kay Landline
580-750-xxxx Grant
580-751-xxxx Washita Cell Number
580-752-xxxx Kiowa Landline
580-753-xxxx Major Landline
580-754-xxxx Texas Cell Number
580-755-xxxx Cotton Cell Number
580-756-xxxx Stephens
580-757-xxxx Jefferson Landline
580-758-xxxx Garfield Landline
580-759-xxxx Garvin Landline
580-760-xxxx Bryan
580-761-xxxx Kay Cell Number
580-762-xxxx Kay Landline
580-763-xxxx Kay Landline
580-764-xxxx Major Landline
580-765-xxxx Kay Landline
580-766-xxxx Harper Landline
580-767-xxxx Kay Landline
580-768-xxxx Carter Cell Number
580-770-xxxx Tillman
580-771-xxxx Comanche Landline
580-772-xxxx Custer Landline
580-774-xxxx Custer Landline
580-775-xxxx Bryan Cell Number
580-776-xxxx Major Landline
580-777-xxxx Pontotoc Landline
580-778-xxxx Texas Landline
580-779-xxxx Noble
580-780-xxxx Garvin
580-781-xxxx Kay
580-782-xxxx Greer Landline
580-783-xxxx Noble
580-784-xxxx Roger Mills Cell Number
580-786-xxxx Stephens Landline
580-787-xxxx Kay Landline
580-788-xxxx Garvin Landline
580-789-xxxx Kay
580-790-xxxx Pontotoc
580-791-xxxx Blaine Cell Number
580-794-xxxx Major Cell Number
580-795-xxxx Marshall Landline
580-796-xxxx Garfield Landline
580-798-xxxx Carter Landline
580-799-xxxx Beckham Cell Number
580-804-xxxx Beckham
580-805-xxxx Woods
580-806-xxxx Marshall Landline
580-807-xxxx Stephens
580-808-xxxx Woodward
580-812-xxxx Love
580-816-xxxx Custer Landline
580-817-xxxx Texas
580-818-xxxx Carter
580-819-xxxx Custer Landline
580-821-xxxx Beckham Landline
580-822-xxxx Blaine Landline
580-823-xxxx Kay Cell Number
580-824-xxxx Woods Landline
580-825-xxxx Blaine Landline
580-826-xxxx Carter
580-827-xxxx Ellis
580-829-xxxx Woods
580-830-xxxx Noble
580-832-xxxx Washita Landline
580-835-xxxx Mccurtain Landline
580-836-xxxx Johnston Landline
580-837-xxxx Beaver
580-838-xxxx Bryan Landline
580-839-xxxx Grant Landline
580-841-xxxx Jackson
580-842-xxxx Harmon
580-843-xxxx Jackson
580-845-xxxx Coal Landline
580-846-xxxx Kiowa Landline
580-847-xxxx Bryan Landline
580-849-xxxx Grant
580-851-xxxx Woodward
580-852-xxxx Alfalfa Landline
580-854-xxxx Texas Landline
580-855-xxxx Garfield Landline
580-856-xxxx Carter Landline
580-857-xxxx Hughes Landline
580-858-xxxx Mccurtain
580-859-xxxx Greer Cell Number
580-861-xxxx Grady
580-862-xxxx Garfield Landline
580-863-xxxx Garfield Landline
580-864-xxxx Garfield Landline
580-865-xxxx Kay Landline
580-866-xxxx Dewey Landline
580-868-xxxx Garvin Landline
580-871-xxxx Woods Landline
580-872-xxxx Marshall Landline
580-873-xxxx Choctaw Landline
580-874-xxxx Garfield Landline
580-875-xxxx Cotton Landline
580-876-xxxx Mccurtain Landline
580-877-xxxx Beaver
580-878-xxxx Roger Mills
580-881-xxxx Washita Cell Number
580-882-xxxx Carter Landline
580-883-xxxx Major Landline
580-884-xxxx Alfalfa Cell Number
580-885-xxxx Ellis Landline
580-886-xxxx Blaine Landline
580-887-xxxx Dewey Landline
580-888-xxxx Texas Landline
580-889-xxxx Atoka Landline
580-890-xxxx Custer
580-891-xxxx Dewey Landline
580-892-xxxx Hughes
580-894-xxxx Grant
580-895-xxxx Seminole Landline
580-896-xxxx Coal Landline
580-898-xxxx Bryan Landline
580-904-xxxx Kiowa
580-910-xxxx Carter
580-915-xxxx Custer
580-916-xxxx Bryan Landline
580-917-xxxx Comanche Cell Number
580-919-xxxx Comanche Cell Number
580-920-xxxx Bryan Landline
580-921-xxxx Harper Landline
580-922-xxxx Dewey Landline
580-923-xxxx Ellis Landline
580-924-xxxx Bryan Landline
580-925-xxxx Seminole Landline
580-926-xxxx Dewey Landline
580-927-xxxx Coal Landline
580-928-xxxx Beckham Landline
580-929-xxxx Seminole Landline
580-930-xxxx unknown
580-931-xxxx Bryan Landline
580-933-xxxx Mccurtain Landline
580-934-xxxx Beaver Landline
580-935-xxxx Logan Landline
580-937-xxxx Johnston Landline
580-938-xxxx Ellis Landline
580-939-xxxx Ellis
580-940-xxxx Dewey
580-951-xxxx Comanche Cell Number
580-952-xxxx Blaine
580-955-xxxx Pushmataha
580-956-xxxx Comanche
580-963-xxxx Jefferson Landline
580-964-xxxx Choctaw
580-965-xxxx Bryan Landline
580-968-xxxx Grant
580-977-xxxx Garfield Landline
580-980-xxxx Bryan
580-981-xxxx Mccurtain Landline
580-982-xxxx Pushmataha
580-983-xxxx Roger Mills
580-984-xxxx Grant
580-985-xxxx Alfalfa
580-986-xxxx Hughes Landline
580-987-xxxx Alfalfa Landline
580-989-xxxx Woodward Landline
580-990-xxxx Kay Landline
580-991-xxxx Kay Landline
580-992-xxxx Kay
580-993-xxxx Carter Landline
580-994-xxxx Woodward Landline
580-995-xxxx Dewey Landline
580-996-xxxx Grant Landline
580-997-xxxx Alfalfa