Area Code 762 Details and Prefixes
General Details about Area Code 762
Country United States
State / Province / Territory Georgia
Major City Unknown
Time Zone Unknown

Area Code 762 Prefixes

Prefix County Usage Type
762-201-xxxx Whitfield
762-202-xxxx Murray
762-204-xxxx Gordon
762-206-xxxx Richmond
762-207-xxxx Muscogee
762-208-xxxx Muscogee
762-209-xxxx Whitfield
762-212-xxxx Burke
762-215-xxxx Richmond
762-218-xxxx Richmond
762-222-xxxx Richmond
762-230-xxxx Habersham
762-231-xxxx Whitfield
762-232-xxxx Jackson
762-233-xxxx Richmond
762-236-xxxx Murray
762-241-xxxx Muscogee
762-243-xxxx Greene
762-245-xxxx Jefferson
762-255-xxxx Greene
762-272-xxxx Gilmer
762-278-xxxx unknown
762-323-xxxx Troup
762-333-xxxx Richmond
762-338-xxxx Franklin
762-349-xxxx Towns
762-354-xxxx Columbia
762-359-xxxx Muscogee
762-383-xxxx Richmond
762-408-xxxx Muscogee
762-435-xxxx Jasper
762-436-xxxx Jackson
762-444-xxxx Richmond
762-448-xxxx unknown
762-500-xxxx Towns
762-524-xxxx Muscogee
762-583-xxxx Muscogee
762-585-xxxx Richmond
762-728-xxxx Clarke
762-821-xxxx Muscogee
762-822-xxxx Muscogee
762-847-xxxx Franklin
762-887-xxxx Walker
762-994-xxxx unknown