Area Code 979 Details and Prefixes
General Details about Area Code 979
Country United States
State / Province / Territory Texas
Major City Unknown
Time Zone Unknown

Area Code 979 Prefixes

Prefix County Usage Type
979-200-xxxx Burleson
979-201-xxxx Brazoria
979-202-xxxx Brazoria
979-203-xxxx Washington
979-204-xxxx Brazos
979-206-xxxx Fayette
979-207-xxxx Brazos
979-208-xxxx Fayette
979-209-xxxx Brazos
979-210-xxxx Robertson
979-212-xxxx Lee
979-213-xxxx Brazos
979-215-xxxx Brazoria
979-216-xxxx Matagorda
979-217-xxxx Austin
979-218-xxxx Brazos
979-219-xxxx Brazos
979-220-xxxx Brazos
979-221-xxxx Waller
979-222-xxxx Brazos
979-223-xxxx Brazos
979-224-xxxx Brazos
979-226-xxxx Brazos
979-227-xxxx Austin
979-228-xxxx Brazos
979-229-xxxx Brazos
979-230-xxxx Brazoria
979-232-xxxx Colorado
979-233-xxxx Brazoria
979-234-xxxx Colorado
979-235-xxxx Brazoria
979-236-xxxx Brazoria
979-237-xxxx Brazoria
979-238-xxxx Brazoria
979-239-xxxx Brazoria
979-240-xxxx Matagorda
979-241-xxxx Matagorda
979-242-xxxx Fayette
979-243-xxxx Colorado
979-244-xxxx Matagorda
979-245-xxxx Matagorda
979-246-xxxx Fort Bend
979-247-xxxx Fayette
979-248-xxxx Brazoria
979-249-xxxx Fayette
979-250-xxxx Fayette
979-251-xxxx Washington
979-252-xxxx Lee
979-253-xxxx Colorado
979-254-xxxx Robertson
979-255-xxxx Brazos
979-256-xxxx Austin
979-257-xxxx Wharton
979-258-xxxx Brazoria
979-259-xxxx unknown
979-260-xxxx Brazos
979-262-xxxx Colorado
979-263-xxxx Colorado
979-264-xxxx Brazoria
979-265-xxxx Brazoria
979-266-xxxx Brazoria
979-268-xxxx Brazos
979-270-xxxx Austin
979-271-xxxx Lee
979-272-xxxx Burleson
979-273-xxxx Fayette
979-274-xxxx unknown
979-276-xxxx Colorado
979-277-xxxx Washington
979-278-xxxx Fayette
979-279-xxxx Robertson
979-280-xxxx Robertson
979-282-xxxx Wharton
979-283-xxxx Wharton
979-284-xxxx Fayette
979-285-xxxx Brazoria
979-287-xxxx Robertson
979-289-xxxx Washington
979-292-xxxx Brazoria
979-293-xxxx Burleson
979-294-xxxx Colorado
979-295-xxxx Fayette
979-296-xxxx Fayette
979-297-xxxx Brazoria
979-298-xxxx Lee
979-299-xxxx Brazoria
979-300-xxxx Brazoria
979-301-xxxx Brazos
979-302-xxxx Fayette
979-303-xxxx Fayette
979-304-xxxx Lee
979-305-xxxx Lee
979-306-xxxx Fayette
979-307-xxxx Brazos
979-308-xxxx Brazoria
979-309-xxxx Fayette
979-312-xxxx Robertson
979-313-xxxx Brazoria
979-314-xxxx Brazos
979-315-xxxx Burleson
979-316-xxxx Brazoria
979-317-xxxx unknown
979-318-xxxx Matagorda
979-319-xxxx Brazoria
979-320-xxxx Wharton
979-322-xxxx Burleson
979-323-xxxx Matagorda
979-324-xxxx Brazos
979-325-xxxx Lee
979-329-xxxx Brazos
979-330-xxxx Matagorda
979-332-xxxx Wharton
979-335-xxxx Wharton
979-337-xxxx Washington
979-338-xxxx Fayette
979-339-xxxx Colorado
979-341-xxxx Brazoria
979-345-xxxx Brazoria
979-353-xxxx Washington
979-357-xxxx Austin
979-358-xxxx Wharton
979-361-xxxx Brazos
979-364-xxxx Robertson
979-366-xxxx Fayette
979-373-xxxx Brazoria
979-378-xxxx Fayette
979-383-xxxx Brazos
979-387-xxxx Fort Bend
979-388-xxxx Brazoria
979-393-xxxx Brazos
979-398-xxxx Austin
979-399-xxxx Waller
979-400-xxxx Washington
979-402-xxxx Brazos
979-404-xxxx Fayette
979-406-xxxx Burleson
979-410-xxxx Lee
979-412-xxxx Brazos
979-413-xxxx Austin
979-415-xxxx Brazoria
979-417-xxxx Brazoria
979-418-xxxx Brazoria
979-421-xxxx Washington
979-422-xxxx Brazos
979-424-xxxx Brazoria
979-426-xxxx Matagorda
979-428-xxxx Wharton
979-429-xxxx Matagorda
979-431-xxxx Brazos
979-432-xxxx Wharton
979-436-xxxx Brazos
979-444-xxxx Fayette
979-446-xxxx Brazos
979-450-xxxx Brazos
979-451-xxxx Washington
979-452-xxxx Fort Bend
979-453-xxxx Wharton
979-457-xxxx Brazoria
979-458-xxxx Brazos
979-459-xxxx Brazoria
979-464-xxxx Wharton
979-469-xxxx Brazoria
979-471-xxxx Colorado
979-472-xxxx Austin
979-473-xxxx Austin
979-474-xxxx Brazoria
979-475-xxxx Wharton
979-476-xxxx Matagorda
979-478-xxxx Austin
979-479-xxxx Matagorda
979-480-xxxx Brazoria
979-481-xxxx Brazoria
979-482-xxxx Brazoria
979-484-xxxx Colorado
979-485-xxxx Brazos
979-487-xxxx Brazoria
979-488-xxxx Wharton
979-490-xxxx Brazoria
979-491-xxxx Brazoria
979-492-xxxx Brazos
979-493-xxxx Colorado
979-500-xxxx Colorado
979-505-xxxx Fayette
979-515-xxxx Burleson
979-525-xxxx Washington
979-529-xxxx Brazoria
979-530-xxxx Washington
979-531-xxxx Wharton
979-532-xxxx Wharton
979-533-xxxx Wharton
979-534-xxxx Wharton
979-535-xxxx Lee
979-540-xxxx Lee
979-541-xxxx Wharton
979-542-xxxx Lee
979-543-xxxx Wharton
979-548-xxxx Brazoria
979-549-xxxx Brazoria
979-551-xxxx Washington
979-553-xxxx Brazoria
979-556-xxxx Lee
979-557-xxxx Matagorda
979-559-xxxx Wharton
979-561-xxxx Fayette
979-562-xxxx Lavaca
979-567-xxxx Burleson
979-571-xxxx Brazos
979-574-xxxx Brazos
979-575-xxxx Brazos
979-577-xxxx Fayette
979-578-xxxx Wharton
979-583-xxxx Brazoria
979-587-xxxx Brazos
979-589-xxxx Brazos
979-595-xxxx Brazos
979-596-xxxx Burleson
979-599-xxxx Brazos
979-600-xxxx Colorado
979-606-xxxx Waller
979-607-xxxx Wharton
979-608-xxxx Austin
979-609-xxxx Wharton
979-610-xxxx Matagorda
979-612-xxxx Brazoria
979-614-xxxx Brazoria
979-616-xxxx Wharton
979-618-xxxx Wharton
979-627-xxxx Austin
979-633-xxxx Colorado
979-635-xxxx Wharton
979-636-xxxx Wharton
979-637-xxxx Wharton
979-639-xxxx Fayette
979-645-xxxx Waller
979-647-xxxx Brazoria
979-648-xxxx Wharton
979-652-xxxx Fort Bend
979-657-xxxx Wharton
979-658-xxxx Austin
979-661-xxxx Washington
979-665-xxxx Brazoria
979-667-xxxx Brazoria
979-676-xxxx Brazos
979-677-xxxx Wharton
979-680-xxxx Brazos
979-690-xxxx Brazos
979-691-xxxx Brazos
979-693-xxxx Brazos
979-694-xxxx Brazos
979-695-xxxx Brazos
979-696-xxxx Brazos
979-702-xxxx Fayette
979-703-xxxx Brazos
979-704-xxxx Brazos
979-705-xxxx Brazoria
979-709-xxxx Brazoria
979-710-xxxx Waller
979-716-xxxx Lee
979-717-xxxx Brazos
979-721-xxxx Brazos
979-723-xxxx Brazoria
979-725-xxxx Colorado
979-730-xxxx Brazoria
979-731-xxxx Brazos
979-732-xxxx Colorado
979-733-xxxx Colorado
979-739-xxxx Brazos
979-742-xxxx Brazoria
979-743-xxxx Fayette
979-753-xxxx Washington
979-758-xxxx Colorado
979-759-xxxx Brazos
979-764-xxxx Brazos
979-773-xxxx Lee
979-774-xxxx Brazos
979-775-xxxx Brazos
979-776-xxxx Brazos
979-777-xxxx Brazos
979-778-xxxx Brazos
979-779-xxxx Brazos
979-793-xxxx Fort Bend
979-798-xxxx Brazoria
979-799-xxxx Brazoria
979-800-xxxx Colorado
979-803-xxxx Washington
979-807-xxxx Brazos
979-814-xxxx Robertson
979-820-xxxx Brazos
979-821-xxxx Brazos
979-822-xxxx Brazos
979-823-xxxx Brazos
979-824-xxxx Brazoria
979-826-xxxx Waller
979-828-xxxx Robertson
979-830-xxxx Washington
979-836-xxxx Washington
979-843-xxxx Matagorda
979-845-xxxx Brazos
979-846-xxxx Brazos
979-847-xxxx Brazos
979-848-xxxx Brazoria
979-849-xxxx Brazoria
979-859-xxxx Colorado
979-862-xxxx Brazos
979-863-xxxx Matagorda
979-864-xxxx Brazoria
979-865-xxxx Austin
979-871-xxxx Brazoria
979-877-xxxx Austin
979-884-xxxx Lee
979-885-xxxx Austin
979-888-xxxx Brazoria
979-900-xxxx Brazoria
979-906-xxxx Robertson
979-910-xxxx Robertson
979-920-xxxx Fayette
979-921-xxxx Waller
979-922-xxxx Brazoria
979-925-xxxx Brazoria
979-930-xxxx Fayette
979-942-xxxx Colorado
979-943-xxxx Matagorda
979-960-xxxx Fayette
979-964-xxxx Brazoria
979-966-xxxx Fayette
979-968-xxxx Fayette
979-970-xxxx Brazos
979-980-xxxx Lee
979-985-xxxx Brazos
979-987-xxxx Austin
979-989-xxxx Matagorda
979-990-xxxx Lee
979-992-xxxx Austin
979-993-xxxx Austin
979-997-xxxx Brazoria
979-998-xxxx Austin
979-999-xxxx Colorado